Disclaimer

Dank u voor uw bezoek aan onze website!

Deze disclaimer is van toepassing telkens wanneer u, de websitebezoeker, de website https://www.hongqi.be/ bezoekt. De website wordt beheerd door en is exclusieve eigendom van:

Hedin Automotive NV (hierna "wij" of "ons" genoemd)
Industriepark-Noord 2
9100 Sint-Niklaas
België
dataprocessing@hedinautomotive.be

Ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het ondernemingsnummer 0740.526.506 (RPR Gent, afdeling Dendermonde) 

Wanneer u onze website bezoekt en gebruikt, aanvaardt u de onderstaande voorwaarden voor toegang en gebruik van onze website:

Algemeen

In deze disclaimer wordt onder de volgende termen verstaan:

 • gebruik: laden, inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, beluisteren, bewerken, invullen van (formulieren), verzenden, (tijdelijk) kopiëren, opslaan, doorsturen, verspreiden, gebruik maken van diensten, verrichten van rechtshandelingen (bijv. kopen, huren) of enige andere handeling of gebruik van de website;
 • u: de natuurlijke of rechtspersoon, al dan niet vertegenwoordigd, die zich toegang verschaft tot deze website en/of er gebruik van maakt;
 • de inhoud: omvat teksten, afbeeldingen, hyperlinks, geluids- en/of videofragmenten en/of andere objecten, tekst of inhoud die in de website zijn opgenomen;
 • schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook, zoals verlies van gegevens of voorwerpen, verlies van inkomsten, winst of andere economische verliezen;

Wij behouden ons het recht voor om u de toegang tot en/of het gebruik van de website en de op de website aangeboden diensten te ontzeggen indien u de bepalingen en voorwaarden van deze disclaimer niet naleeft. Wij hebben daartoe het recht om de toegang en het gebruik van de website te monitoren.

Inhoud van de website

 • De informatie die via de website wordt verzameld (via verwijzingen of hyperlinks naar andere websites en apps die geen eigendom zijn van ons) en de andere inhoud die u raadpleegt, hebben een louter informatieve waarde. Wij kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de informatie, afbeeldingen, teksten, hyperlinks of werken van intellectuele of industriële eigendom op de website die niet onze eigendom zijn.
 • Wij verschaffen de inhoud van de website "in de staat waarin deze zich bevindt", zonder garantie of waarborg ten aanzien van de juistheid of volledigheid, de deugdelijkheid of geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. Ondanks de grote zorg die wij aan het beheer van de website besteden, is het mogelijk dat bepaalde informatie die wordt verstrekt en/of gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Druk-, spel- of andere soortgelijke fouten in documenten of andere inhoud, van welke aard dan ook, die door ons of door derden op de website werden gepubliceerd, kunnen in geen geval enige verbintenis scheppen of aanleiding geven tot enige aansprakelijkheid jegens ons of de aan ons gelieerde vennootschappen.
 • Wij spannen ons in om de website regelmatig bij te werken en/of aan te vullen. De inhoud van de website is bijgevolg vatbaar voor wijzigingen en kan dus zonder voorafgaande kennisgeving en naar ons goeddunken worden gewijzigd. Wij en de aan ons gelieerde vennootschappen kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van een update, aanvulling of wijziging van de inhoud van de website (desktop en mobiel).

IP

 • Alle intellectuele, industriële en andere (eigendoms-)rechten op de website en op alle informatie die zich op de website bevindt of erop is geplaatst, in welke vorm dan ook, berusten bij ons, de aan ons gelieerde vennootschappen en/of onze licentiehouders. De website en de inhoud daarvan zijn uitsluitend bestemd voor particulier gebruik en mogen niet voor commerciële doeleinden worden aangewend. De website en de inhoud ervan mogen niet worden gereproduceerd, overgedragen, verspreid, gecirculeerd, gecommercialiseerd of meegedeeld zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming. Door enige informatie op de website te plaatsen, aanvaardt u de overdracht van alle rechten daarop aan ons.
 • Wij kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor informatie, afbeeldingen, tekst, hyperlinks of werken van intellectuele of industriële eigendom die door u of door derden op de website worden geplaatst. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de controle van de juistheid en de naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving van de verstrekte informatie, in het bijzonder afbeeldingen, teksten, hyperlinks en andere werken met intellectuele, industriële of andere eigendomsrechten, of het bestaan van intellectuele eigendomsrechten van derden. Wij behouden ons het recht voor om informatie die inbreuk (kan) maken op de toepasselijke wet- of regelgeving of op de intellectuele, industriële of andere eigendomsrechten van derden, te weigeren en/of van de website te verwijderen.
 • Ongeoorloofd of oneigenlijk gebruik van de website of de inhoud daarvan kan een inbreuk vormen op intellectuele of industriële eigendomsrechten, regelgeving met betrekking tot gegevensbescherming, publicaties en/of communicatie in de breedste zin van het woord. U verklaart en garandeert dat uw toegang tot en gebruik van de website en alle informatie die u eventueel in welke vorm dan ook naar de website uploadt, in overeenstemming is met de toepasselijke wet- en regelgeving en geen inbreuk maakt op enige intellectuele, industriële of andere rechten van derden. U verbindt zich ertoe om ons, de met ons gelieerde vennootschappen en onze licentiehouders volledig te vrijwaren en schadeloos te stellen voor elke schade, gerechtelijke of andere maatregelen, veroordelingen en alle andere mogelijke kosten die voortvloeien uit uw toegang tot en gebruik van de website en uw inzending van informatie, beelden, teksten, hyperlinks of werken van intellectuele of industriële eigendom en voor alle aanspraken van derden die daaruit voortvloeien of daarmee verband houden.

Privacy en gegevensbescherming

 • Wij hechten waarde aan uw privacy en verbinden ons ertoe uw persoonsgegevens te beschermen in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving inzake privacy en gegevensbescherming, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de toepasselijke nationale uitvoeringswetten en -regelgeving.
 • Als u meer wilt weten, kunt u ons privacybeleid hier raadplegen: https://www.hongqi.be/nl/privacy-statement

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 • De website wordt beheerst door het Belgische recht. In geval van geschil, klacht of argument in verband met de website, de inhoud ervan of deze disclaimer zijn uitsluitend de rechtbanken van Gent, afdeling Dendermonde bevoegd om dat geschil, die klacht of dat argument te beslechten, behalve wanneer u een consument bent in de zin van artikel I.1, 2° van het Wetboek van Economisch Recht, in welk geval de rechtbanken van uw woonplaats bevoegd zijn.
 • In geval van geschillen, klachten of betwistingen zal een gedrukte versie van deze disclaimer worden beschouwd als een juridisch bindend document in gerechtelijke en/of administratieve procedures.