Privacyverklaring Hedin Automotive B.V.

Verantwoordelijke entiteit

Dit is de Privacyverklaring van Hedin Automotive B.V. en alle aan haar gelieerde ondernemingen die je kent als je autobedrijf en/of verlener van onafhankelijke (financiële) mobiliteitsproducten of -diensten, waaronder stern.nl en hongqi.nl. Hedin Automotive B.V. is statutair gevestigd aan de Pieter Braaijweg 6 te Amsterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 36019755, hierna te noemen: Stern.

Waarom gebruikt Stern persoonsgegevens?

Stern wil de meest gewaardeerde en aanbevolen mobiliteitspartner van Nederland worden en een excellent werkgever zijn. Dat betekent dat wij rekening houden met wat klanten en medewerkers beweegt, want zij geven onze onderneming waarde. Om goed op wensen van klanten en medewerkers in te kunnen spelen maken wij gebruik van persoonsgegevens.

Dat kan uiteraard alleen wanneer we uiterst zorgvuldig en binnen het kader van privacywet- en regelgeving omgaan met persoonsgegevens van consumenten, werknemers en overige relaties. Een persoonsgegeven is een gegeven dat direct of indirect iets over een persoon zegt.

Welke persoonsgegevens worden er door Stern verwerkt?

Stern kan naar je gegevens vragen op de website, in fysieke winkels (showroom) en in garages. Het is geheel vrijwillig om je persoonsgegevens op te geven, maar voor onze dienstverlening noodzakelijk om je persoonsgegevens te gebruiken. Als wij vragen naar persoonsgegevens, dan vermelden wij het doel waarvoor wij de gegevens gaan gebruiken. Je persoonsgegevens worden dan gebruikt om de juiste service aan je te leveren.

Voor het afnemen van onze diensten kunnen wij je contactgegevens, financiële gegevens, specificaties van de auto inclusief het kenteken en bepaalde gegevens van je identiteitsbewijs noteren. Voor het afnemen van financiële diensten dienen wij in de meeste gevallen vooraf een financiële toetsing te verrichten.

Welke gegevens worden er door Stern online verzameld?

Nieuwsbrieven: Je kunt je op deze website aanmelden voor ontvangst van nieuwsbrieven. Stern vraagt je eerst toestemming om deze nieuwsbrieven te ontvangen. Als je toestemming hebt gegeven dan betekent dit dat je regelmatig van ons een nieuwsbrief per e-mail kunt ontvangen met daarin informatie, aanbiedingen en acties. Onderaan elke nieuwsbrief die je per e-mail ontvangt, kun je je eenvoudig via een link uitschrijven.

Cookies: Stern maakt op haar website gebruik van cookies. Hiervoor vragen wij je, tijdens je eerste bezoek aan onze website, altijd eerst om toestemming. Op deze manier herkennen en onthouden wij hoe u zich beweegt op onze website en kunnen we uw volgende bezoek aan onze website nog prettiger maken. Je bent uiteraard vrij om de cookies niet te accepteren. Houd er dan rekening mee dat de website voor jou niet optimaal gebruiksvriendelijk is. 

Hoe lang bewaart Stern je gegevens?

Stern bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.  Dat wil zeggen dat wij je gegevens bewaren zolang je klant bent, een dienst van ons hebt afgenomen of interesse blijft tonen in onze de diensten en natuurlijk wanneer wij dat wettelijk verplicht zijn.

Aan wie verstrekt Stern persoonsgegevens?

Stern verstrekt je persoonsgegevens alleen aan derden als je dit van ons kunt verwachten. Voor de verstrekking van de persoonsgegevens hebben wij overeenkomsten met derden afgesloten om te zorgen dat er vertrouwelijk met je persoonsgegevens wordt omgegaan. Denk hierbij aan de fabrikant van je auto of de door haar aangestelde importeur in Nederland, aan de leasemaatschappij van je werkgever, aan met Stern-gelieerde ondernemingen, haar verkooporganisaties, bemiddelaars en/of aanbieders van verzekerings- en financieringsproducten in het kader van productinformatie, (direct)marketingactiviteiten, het doen van tevredenheids- en/of marktonderzoeken, het uitvoeren van terugroepacties, ondersteuning- en onderhoudsdoeleinden en andere (service-)diensten.

Hoe beveiligt Stern je persoonsgegevens?

Stern heeft passende beveiligingsmaatregelen getroffen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging of enige vorm van onrechtmatige verwerking zoveel mogelijk tegen te gaan. Wij hebben zowel technische als organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beveiligen. Deze beveiligingsmaatregelen worden periodiek herzien.

Uw gegevens inzien, wijzigen of verwijderen?

Wil je de gegevens die Stern van je heeft verzameld inzien of heb je vragen binnen het kader van de privacywet- en regelgeving, dan kun je je zich wenden tot het privacy loket via www.stern.nl/privacy. Om er op toe te zien dat wij uiterst zorgvuldig omgaan met je persoonsgegevens, heeft Stern tevens een toezichthouder (Functionaris voor de Gegevensbescherming of FG) aangesteld. Heb je een vraag aan de Functionaris Gegevensbescherming, stuur dan een bericht aan privacy@stern.nl.